Αρχική σελίδα | Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Προσωπικού Ε.Τ.Ε. | Ασφαλιστικοί Νόμοι

Ασφαλιστικοί Νόμοι

Οι βασικότεροι Ασφαλιστικοί Νόμοι που διαμόρφωσαν το ασφαλιστικό μας πλαίσιο είναι:

ΝΟΜΟΣ ΦΕΚ
2112/1920 67/18.03.1920
1611/1950 304/13.12.1950
3198/1955 98/23.04.1955
1256/1982 65/31.05.1982
1358/1983 64/24.05.1983
1405/1983 180/13.12.1983
1489/1986 170/08.11.1984
1759/1988 50/18.03.1988
1892/1990 101/31.07.1990
1902/1990 138/17.10.1990
1976/1991 184/04.02.1991
2076/1992 130/01.08.1992
2084/1992 165/07.10.1992
2227/1994 129/11.08.1994
2469/1997 38/14.03.1997
2520/1997 173/01.09.1997
2556/1997 270/24.12.1997
2592/1998 57/18.03.1998
2639/1998 205/02.09.1998
2676/1999 1/05.01.1999
2703/1999 72/08.04.1999
2837/2000 178/08.08.2000
2874/2000 286/29.12.2000
2956/2001 258/09.11.2001
2992/2002 54/26.03.2002
3029/2002 160/11.07.2002
3050/2002 214/13.09.2002
3144/2003 111/12.05.2003
3232/2004 48/16.02.2004
3234/2004 52/19.02.2004
3245/2004 110/16.06.2004
3371/2005 178/19.07.2005
3385/2005 210/19.08.2005
3386/2005 212/23.08.2005
3408/2005 272/04.11.2005
3429/2005 314/27.12.2005
3455/2006 84/18.04.2006
3586/2007 151/13.07.2007
3655/2008 58/03.04.2008
3842/2010 58/23.04.2010
3845/2010 65/06.05.2010
3863/2010 115/15.07.2010
3899/2010 212/17.12.2010
3986/2011 152/01.07.2011
3996/2011 170/05.08.2011
4024/2011 226/27.10.2011
4046/2012 28/14.02.2012
4052/2012 41/01.03.2012
4075/2012 89/11.04.2012
4093/2012 222/12.11.2012
4144/2013 88/18.04.2013
4172/2013 167/23.07.2013
4218/2013 268/10.12.2013
4254/2014 85/07.04.2014
4261/2014 107/05.05.2014
4334/2015 80/16.07.2015
4336/2015 94/14.08.2015
4337/2015 129A/17.10.2015
4387/2016 85Α/12.05.2016

Σας ενημερώνουμε, ότι τα Φ.Ε.Κ. σε ηλεκτρονική μορφή είναι πλέον διαθέσιμα ΔΩΡΕΑΝ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου http://www.et.gr.
(Ν.3861/2010, άρθρο 7 /τ.Α'112 - 13.7.2010)


Κοινή Υπουργική Απόφαση (Τ.Α.Π. ΕΤΕ) Φ 80000/35187/1180 Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Φ.Ε.Κ. τ. Β/3239 19.12.2013


ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

1. Π.Δ. 633/1982 (Φ.Ε.Κ 129/Α/13-10-1982)

2. Π.Δ. 88/1999 (Φ.Ε.Κ 94/Α/13-05-1999)

3. Π.Δ. 76/2005 (Φ.Ε.Κ 117/Α/19-05-2005)

4. Π.Δ. ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Φ.Ε.Κ. 256/31.12.2012/Άρθρο 12


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – Γ.Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ:

α) 3845/2010 6-5 -2010 (Φ.Ε.Κ. 65Α)

     • Διευκρινιστική εγκύκλιος ΑΠ. Σ65/6,66/5 ΑΡ.53 της 15/7/2010

β) 3863/15-7-2010 (Φ.Ε.Κ. 115)

     • Διευκρινιστική εγκύκλιος ΑΠ Φ80000/οικ 19160/1420 της 4/8/2010
     • Διευκρινιστική εγκύκλιος ΑΠ Φ80000/οικ 19606/1472 της 4/8/2010
     • Διευκρινιστική εγκύκλιος ΑΠ Φ80000/οικ 22458/1664 της 2/9/2010
     • Διευκρινιστική Εγκύκλιος ΙΚΑ αρ.16 της 25/02/2011 (αντικατάσταση άρθρου 63 του νόμου 2676/1999)

γ) 3986/2011 01-07-2011 (Φ.Ε.Κ. 152Α)

     • Διευκρινιστική εγκύκλιος ΑΠ Φ3/6/οικ.16702/3084 της 15/07/2011
     • Διευκρινιστική εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Φ.80000/οικ.16280/1068 της 14/07/2011

δ) 4334/16.07.2015 (Φ.Ε.Κ. 80)

      Εγκύκλιος Α.Π. Φ.80000/οικ.32852/1092 της 30/07/2015 «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 31 του Ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α')» (αύξηση ποσοστού για υγιειονομική περίθαλψη από 4% σε 6%)
      Εγκύκλιος Α.Π. Φ.80000/οικ.35773/1207 της 05/08/2015 «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 31 του Ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α΄)» (αύξηση ποσοστού για υγιειονομική περίθαλψη από 4% σε 6%)
      Εγκύκλιος Α.Π. Φ.80000/οικ.39349/1341 της 10/09/2015 «Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 31 του άρθρου 1 του Ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α’), όπως αναριθμήθηκε σε παρ. 2 της Υποπαραγράφου Ε.2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α’)»

ε) 4336/14.08.2015 (Φ.Ε.Κ. 94)

      Εγκύκλιος Α.Π. Φ.80000/οικ.39349/1341 της 10/09/2015 «Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 31 του άρθρου 1 του Ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α’), όπως αναριθμήθηκε σε παρ. 2 της Υποπαραγράφου Ε.2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α’)»
      Εγκύκλιος Α.Π. Φ.80000/οικ.59824/1962 της 21/12/2015 «Εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4336/2015 “Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον
      Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης”, που αφορούν στην αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους
      των πρώην ειδικών ταμείων του άρθρου 2, παρ. 1 του ν. 3029/2002».
      Εγκύκλιος Α.Π. Φ.80000/62302/2004 της 12/01/2016 προς Διοίκηση Ι.Κ.Α. με Θέμα: Απάντηση σε ερώτημά σας (σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4336/2015 στους ασφαλισμένους των πρώην ειδικών ταμείων που έχουν υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση των παρ. ζ και θ του ν. 4075/2012, όπως ισχύει.

στ) 4337/2015 (Φ.Ε.Κ. 129Α'/17.10.,2015)

      Εγκύκλιος Α.Π. Φ.80000/οικ.36355/1232 της 27/10/2015 «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 14, παρ. 1-4, και του άρθρου 21 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α’) - Παροχή διευκρινίσεων για τις διατάξεις του Ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ. 115 Α') »

ζ) 4387/2016 (Φ.Ε.Κ. 85 Α/12.05.2016)

      Εγκύκλιος Α.Π. Φ.10070/οικ.23637/977 της 08/08/2016 «Γνωστοποίηση διατάξεων του Άρθρου 44 του Ν. 4387/2016 (Φ.Ε.Κ. 85/τ. Α΄/12.05.2016)»
      Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 21 / 06.07.2016 ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση περί των διατάξεων της παρ.1 του Άρθρου 10 και της παρ.3 του Άρθρου 27του Ν. 4387/2016»
      Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 39 / 15.11.2016 ΘΕΜΑ: «Χορήγηση ποσού λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου της παρ.6 του Άρθρου 7 (Εθνική Σύνταξη) και του Άρθρου 12 (Σύνταξη λόγω θανάτου) του Ν.4387/2016»
      Εγκύκλιος Α.Π. Φ.80000/οικ.48653/1865 της 30/11/2016 «Γνωστοποίηση διατάξεων του Άρθρου 13 του Ν. 4387/2016 (Φ.Ε.Κ. 85, Α') και παροχή οφηγιών σχετικά με το ανώτερο όριο καταβολής τής σύνταξης»
      Εγκύκλιος 153731/2016/0092 της 10/02/2017 «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 8 του Ν. 4387/2016» / Πεδίο εφαρμογής – Υπολογισμός Ανταποδοτικής Σύνταξης»

η) Υπουργικές Αποφάσεις

      Φ.Ε.Κ. 3498 / 31.12.2012, Απόφαση 30854/3809.
      Απόφαση Φ. 80000/1093/26/10.02.2014.
      Απόφαση Φ. 80020/οικ.5420/195/28.03.2014.
      Απόφαση Φ. 80020/οικ. 10409/417/05.06.2014.
      Απόφαση Φ. 80000.16627.635 / 15.10.2014
      Απόφαση Αριθμ. Φ11321/οικ.47523/1570 (Φ.Ε.Κ. 2311/26.10.2015)
      Απόφαση Αριθμ. 122900/0092 (Φ.Ε.Κ. 225/27.10.2015)
      Αριθ. Οικ 26083/887 (Φ.Ε.Κ. 1065 Β/2016)
      Αριθ. Οικ 25909/470 (Φ.Ε.Κ. 1065 Β/2016)
      Αριθμ. Φ11321/οικ.45947/1757 (Φ.Ε.Κ. 4458 Β / 30.12.2016)


Επικοινωνία | Χάρτης Πλοήγησης | Όροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων