Αρχική σελίδα | Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Προσωπικού Ε.Τ.Ε. | Ιστορικό Χρονολόγιο

Ιστορικό Χρονολόγιο

1841: 30 Μαρτίου. Δημοσιεύεται ο νόμος «Περί συστάσεως Εθνικής Τραπέζης» (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αριθ. 6 της 30ης Μαρτίου 1841, σ.59), σύμφωνα με τον οποίο η ιδρυθείσα Τράπεζα αποτελεί ανώνυμη εταιρεία, «κατάστημα…εντελώς ιδιωτικόν», με έδρα την πρωτεύουσα.
            20 Απριλίου δημοσιεύεται Βασιλικό Διάταγμα "Περί του Κανονισμού της Εθνικής Ελληνικής Τραπέζης" (όπως αναφερόταν τότε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος".

1842: Την 1η Οκτωβρίου ψηφίζεται από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ε.Τ.Ε το "Καταστατικόν της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος".

1867: 28 Απριλίου. Μετά από πρόταση του Γ. Σταύρου ιδρύεται το Ταμείο Συντάξεως Υπαλλήλων της Εθνικής, το οποίο η Τράπεζα επιχορηγεί με το 0,5% των καθαρών κερδών της.

1917: Ιδρύεται ο ΣΥΕΤΕ τον Μάιο του 1917 από μια ομάδα στελεχών της ΕΤΕ και με πρωτοβουλία του Α. Κορυζή μετέπειτα πρωθυπουργού.

1917: Ιδρύεται ο Προμηθευτικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων Ε.Τ.Ε.

1922: Ιδρύεται ο Σύλλογος Εισπρακτόρων και Κλητήρων ΕΤΕ.

1924: Ιδρύεται ο Σύλλογος των «έν τη Τραπέζη εργαζομένων γυναικών».

1927: Το «Ταμείο Αυτασφαλείας Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης» συστήθηκε με τις από 29.10.1926 και 6.4.1927 αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου της ΕΤΕ ως αυτοτελής και αυτόνομος Οργανισμός διεπόμενος από τις διατάξεις του Κανονισμού του, ο οποίος είχε εγκριθεί με τις ίδιες αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου.

1930: Ιδρύεται το Τ.Υ.Π.Ε.Τ (Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας).

1947: Ιδρύεται ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΕΤΕ στις 12/9/1947.

1949: Το Γενικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στην υπ΄ αριθ µ. 13/18.11.1949 συνεδρίασή του απεφάσισε την σύσταση έντοκου κοινού ειδικού λογαριασμού υπό τον τίτλο «Λογαριασµός Επικουρήσεως Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος» προς τον σκοπό επικουρήσεως υπό του Ταµείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος και του Ταµείου Αλληλοβοηθείας Εισπρακτόρων και Κλητήρων της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος των µελών αυτών εξελθόντων ή εξερχομένων της υπηρεσίας της Εθνικής Τραπέζης και ενέκρινε τον Κανονισµό αυτού, ο οποίος ετέθη εν ισχύ από 1/10/1949.

1953: Στις 31/10/1953 συνιστάται κοινός Ειδικός Λογαριασμός Επικούρησης (Ε.Λ.Ε.Π.) από την Προνομιούχο Ανώνυμο Εταιρία Γενικών Αποθηκών της Ελλάδος (Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε.) και τον Σύλλογο του Προσωπικού της με την υπογραφή σχετικής συμβάσεως.

1955: Ιδρύεται η Ο.Τ.Ο.Ε.

2000: Τον Οκτώβριο αναστέλλεται η λειτουργία του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων Ε.Τ.Ε. - Ε.Τ.Β.Α. - Ε.Κ.Τ.Ε.

2006: Στις 3/10/2006 τροποποιήθηκε η τελευταία Σύμβαση, μετά από την απορρόφηση της ΕΘΝΑΚ από την ΕΤΕ, κατόπιν υπογραφής Πρακτικού Συμφωνίας μεταξύ της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» και «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.», η επωνυμία του Λογαριασμού είναι «ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΕΛΕΠ-ΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ».

2008: Το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Ε.Τ.Ε. από 01/08/2008 εντάσσεται στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3655/08 (με link του νόμου στο http://www.aopete.gr/files/FEK030408.pdf).

2017: Την 01/01/2017 αρχίζει η λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.). Τα στοιχεία επικοινωνίας των εγγράφων και των λογοτύπων του Ι.Κ.Α. αντικαθίστανται από τα νέα στοιχεία και το νέο λογότυπο του Ε.Φ.Κ.Α. (Εγκύκλιος Διοίκησης Ι.Κ.Α. Νο 48/21.12.2016).ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Α.Ο.Π. ΕΤΕ

Τα Ασφαλιστικά Ταμεία του Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος από ιδρύσεώς τους τελούν υπό ανεξάρτητη διευθυντική δομή.
Από το 1982 και κατόπιν Αποφάσεων:

1) του Δ.Σ. του Ταμείου Αυτασφαλείας Προσωπικού Ε.Τ.Ε. (Τ.Α.Π. ΕΤΕ, έτος ιδρύσεως 29/10/1926),
2) του Δ.Σ. Τ. Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Ε.Τ.Ε. (Τ. Τ.Σ.Π. ΕΤΕ, έτος ιδρύσεως 28/04/1867. Από 01.08.2008 υπάγεται στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. βάσει του Ν. 3655/02.04.2008),
3) της Διαχειριστικής Επιτροπής του Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού Ε.Τ.Ε. (Λ.Ε.Π. ΕΤΕ, έτος ιδρύσεως 18/11/1949),
4) του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού Ε.Τ.Ε. Πρώην Προσωπικού Εθνικής Ακινήτων (Ε.Λ.Ε.Π. ΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ, έτος ιδρύσεως 31/10/1953, απορρόφηση από Ε.Τ.Ε. 03/10/2006) και
5) της Διοίκησης της Ε.Τ.Ε.

διευθύνονται από τον ίδιο Διευθυντή βάσει των Καταστατικών και των Κανονισμών τους και έχουν σκοπό την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών στους ασφαλισμένους τους, σύμφωνα με τις καταστατικές τους διατάξεις και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Ο Διευθυντής και τα στελέχη των Ασφαλιστικών Οργανισμών Προσωπικού Ε.Τ.Ε. τοποθετούνται κατόπιν Πράξης Διοικήσεως της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Οι διατελέσαντες έως σήμερα Διευθυντές των Ασφαλιστικών Οργανισμών Προσωπικού Ε.Τ.Ε. είναι οι εξής:

1. Μαλικιώσης Αλέξανδρος έως 20/06/1969
2. Ρούσσος Θεμιστοκλής 04/08/1969 έως 17/08/1977
3. Κυπριανός Ζώης 17/08/1977 έως 16/12/1986
4. Φίλιππας Γεώργιος 16/12/1986 έως 18/04/1989
5. Καμάρης Ιωάννης 18/04/1989 έως 24/02/1992
6. Παρταλίδης Γεώργιος 04/03/1992 έως 14/07/1998
7. Πολύζος Νίκος 07/09/1998 έως 30/06/2004
8. Ιορδανόπουλος Ελευθέριος 30/06/2004 έως 31/06/2009
9. Μητράκος Βασίλης 01/07/2009 έως 28/02/2017
10. Κήπος Νικόλαος 02/03/2017Επικοινωνία | Χάρτης Πλοήγησης | Όροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων