Αρχική σελίδα | Ταμείο Αυτασφαλείας Προσωπικού Ε.Τ.Ε. | Ιστορικό Χρονολόγιο

Ιστορικό Χρονολόγιο

1926
Το «Ταμείο Αυτασφαλείας Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης» συστήθηκε με τις από 29.10.1926 και 6.4.1927 αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου της ΕΤΕ ως αυτοτελής και αυτόνομος Οργανισμός διεπόμενος από τις διατάξεις του Κανονισμού του, ο οποίος είχε εγκριθεί με τις ίδιες αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου.

1928
Μετά το Ν.3483/28, «περί κυρώσεως της από 23.2.1928 συμβάσεως μεταξύ Δημοσίου και ΕΤΕ», το ως άνω Ταμείο λειτούργησε ως κοινό «Ταμείο Αυτασφαλείας του Προσωπικού της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, της Τραπέζης της Ελλάδος και της Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης της Ελλάδος» ως αυτόνομος Οργανισμός, διοικούμενος κατά τις διατάξεις του Κανονισμού του.

1953
Με το ΝΔ 2626/53 αναδιοργανώθηκε ως ειδικό «Ταμείο Αυτασφαλείας Προσωπικού της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος» και μετετράπη από Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

2002
Με τη διάταξη της παρ. 20 του άρθρου 6 του Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160/11.7.2002 τ.Α), το ως άνω Νομικό Πρόσωπο μετατρέπεται σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και συνεχίζει τη δραστηριότητά του με σκοπό την καταβολή εφάπαξ παροχής στους ασφαλιζομένους σε αυτό.

2004
Ο Κανονισμός ισχύει από 15.01.2004 μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 9/16.10.2003 και την κοινή Yπουργική απόφαση Φ.80000/30226/1366 Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ. τ.Β27/14.01.2004).

2013
Ο Κανονισμός ισχύει από 18.12.2013 μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 23/16.12.2013 και την Κοινή Yπουργική Απόφαση Φ80000/35187/1180 Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Φ.Ε.Κ. τ. Β/3239 19.12.2013)

Επικοινωνία | Χάρτης Πλοήγησης | Όροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων