Αρχική σελίδα | Ε.Λ.Ε.Π.-ΕΤΕ-Π.Π. ΕΘΝΑΚ | Διοίκηση - Εκπροσώπηση

Διοίκηση - Εκπροσώπηση

Τον Ε.Λ.Ε.Π.-ΕΤΕ-Π.Π. ΕΘΝΑΚ διαχειρίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, επταμελής επιτροπή που αποτελείται:

α) Από τον Πρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας ως Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής που αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του από στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας που ορίζεται από τους ίδιους είτε από κοινού είτε κεχωρισμένα.
β) Από τρία (3) μέλη που υποδεικνύονται όπως και οι αναπληρωτές τους, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. και βρίσκονται σε ενεργό υπηρεσία.
γ) Από δύο (2) μέλη του Δ.Σ. του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» που υποδεικνύονται όπως και οι αναπληρωτές τους, από το Διοικητικό Συμβούλιο του άνω Συλλόγου και από ένα (1) μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων πρώην ΕΘΝΑΚ υποδεικνυομένου, όπως και ο αναπληρωτής του, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Συνταξιούχων.
δ) Ο Αντιπρόεδρος της Διαχ/κής Επιτροπής θα εκλέγεται πάντοτε μεταξύ των δύο εκπροσώπων του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.»
ε) Η υπόδειξη των αναφερομένων μελών στις παραγράφους β και γ του άρθρου 5 ισχύει για κάθε ημερολογιακό χρόνο, είναι δυνατό όμως να γίνει ανάκλησή τους κατά την διάρκεια της θητείας τους από τα όργανα που τους έχουν υποδείξει. Για τους εκπροσώπους – μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου η θητεία τους διαρκεί όσο και η θητεία του Δ.Σ. του Συλλόγου.
στ) Κανένα μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής δεν δικαιούται οποιασδήποτε αμοιβής.
ζ) Ως μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής, πλην του Προέδρου, ορίζονται πάντοτε πρόσωπα τα οποία είναι ασφαλισμένα στον ΕΛΕΠ ή λαμβάνουν επικουρική σύνταξη απ’ αυτόν.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 της Σύμβασης κατά τις συνεδριάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής παρίσταται και ο Διευθυντής των Ασφαλιστικών Οργανισμών του Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος εκτελεί χρέη εισηγητή.


Σύμφωνα με το άρθρο 17 της Σύμβασης «Σαν εκπρόσωπος του Ειδικού Λογαριασμού για υποχρεώσεις απέναντι σε τρίτους ορίζεται η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ η οποία ενεργεί πάντα σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής.


Όλοι οι συμβαλλόμενοι αποβλέποντες στην πραγματοποίηση του επιδιωκόμενου δια της σύμβασης σκοπού εξουσιοδοτούν την Διαχειριστική Επιτροπή για να διαχειρίζεται ελεύθερα και κατά την κρίση της σύμφωνα πάντα με τους όρους αυτής της σύμβασης, την δια του κοινού Λογαριασμού σχηματιζόμενη περιουσία και για να λαμβάνει αποφάσεις για τη διάθεσή της».  

Επικοινωνία | Χάρτης Πλοήγησης | Όροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων