Αρχική σελίδα | Ε.Φ.Κ.Α. τ. ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Τ.Ε. | Ιστορικό Χρονολόγιο

Ιστορικό Χρονολόγιο

1841: 30 Μαρτίου. Δημοσιεύεται ο νόμος «Περί συστάσεως Εθνικής Τραπέζης» (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αριθ. 6 της 30ης Μαρτίου 1841, σ.59), σύμφωνα με τον οποίο η ιδρυθείσα Τράπεζα αποτελεί ανώνυμη εταιρεία, «κατάστημα…εντελώς ιδιωτικόν», με έδρα την πρωτεύουσα και με προσδιορισμένο κεφάλαιο 5 εκατομμυρίων διαιρεμένο σε 5 χιλιάδες μετοχές των χιλίων δραχμών.

1867: 28 Απριλίου. Μετά από πρόταση του Γ. Σταύρου ιδρύεται το Ταμείο Συντάξεως Υπαλλήλων της Εθνικής, το οποίο η Τράπεζα επιχορηγεί με το 0,5% των καθαρών κερδών της.

1926: Εγκρίνεται ο Κανονισμοί του Τ.Σ.Π.Ε.Τ.Ε με την υπ’ αριθμ. 103381/20.07.26 πράξη του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

1928: Η Ελλάδα υποχρεώνεται υπό της κοινωνίας των Εθνών να διαρρυθμίσει τη σύσταση και τη λειτουργία της Εθνικής Τράπεζας και διa της αποσπάσεως του εκδοτικού προνομίου να ιδρύσει την Τράπεζα της Ελλάδος και Κτηματική.

1929: Η Τράπεζα αναθέτει στους Άγγλους αναλογιστές E. Lever και Simons εκπόνηση μελέτης για την οικονομική κατάσταση του Ταμείου Συντάξεων. Με την υπ’ αριθμ. 39896/16.01.1929 απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας το Ταμείο μετονομάζεται σε Τ.Σ.Π. των Τραπεζών Εθνικής, Κτηματικής και Ελλάδος και ασφαλίζει και τους υπαλλήλους των άλλων Τραπεζών από την ίδρυσή τους.

1930: Κατατίθεται η οικονομική μελέτη στον Διοικητή.
Στον πίνακα Νο 4 σελίδα 16 και στο Ισοζύγιο της 31.12.1927 εμφανίζεται έλλειμα εκ. δρχ 887.999.257 με σύνολο παθητικού 1.053.050.083 δρχ!
Στην ίδια σελίδα (παραγρ. 48 ) προτείνεται εισφορά 30% για το κύριο προσωπικό και 20% για το βοηθητικό.

1953: Ν.2292/53. Συγχώνευση Εθνικής Τράπεζας – Τράπεζας Αθηνών.
Ν.Δ. 2626/53. Διαχωρίζεται το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Ε.Τ.Ε. σε δύο Ταμεία: Ταμείο Συντάξεων πρώην Ε.Τ.Ε. και Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Τραπέζης Ελλάδος και Κτηματικής.
Ν.Δ. 2510/53: Τίθεται εκτός εργασίας προσωπικό θεωρούμενο ως πλεονάζον.

1957: Ν.3662/5.2.1957. Ψηφίζεται ομόφωνα με στόχο να επανορθώσει τις δυσμενείς για το Ταμείο μας συνέπειες του Ν.Δ.2626/53. Με τον Νόμο αυτόν υποχρεούνται οι Τράπεζες Εθνική, Ελλάδος και Κτηματική να ενισχύουν το Ταμείο Συντάξεων του Προσωπικού της Ε.Τ.Ε. δια της εις αυτό καταβολής ετησίων εισφορών οι οποίες για την πρώτη διετία, ήταν οι εξής: Εθνική Τράπεζα 50 εκατ., Τράπεζα Ελλάδος 70 εκατ., Κτηματική 2 εκατ. Τις δόσεις των επομένων διετιών θα τις καθόριζαν οι Υπουργοί Οικονομικών, Εμπορίου και Εργασίας με σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερομένων Τραπεζών. Η απόφαση αυτή δεν υλοποιήθηκε. Επίσης τροποποιείται και ορίζεται ότι ο καθορισμός της εισφοράς της Εθνικής Τραπέζης στο Ταμείο Συντάξεων θα ενεργείται εφεξής με απόφαση του Δ.Σ. της Τραπέζης (Άρθρο 5).

1978: Ν.810/78. Συγχώνευση του Ταμείου Συντάξεων της Τραπέζης Αθηνών στο Ταμείο Συντάξεων της Εθνικής.

  • Ν.1358/83: Εξαγορά στρατιωτικής θητείας εκτός Ε.Τ.Ε.
  • Ν.1902/90, 1976/91, 2084/92 που τροποποιούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τρόπο υπολογισμού της Σύνταξης με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 3 κατηγορίες ασφαλισμένων, ανάλογα με το χρόνο που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά ως εργαζόμενοι.
  • Ν.2592/98 και 2676/99: Τίθενται νέοι όροι Σύνταξης στους συνταξιούχους.
  • Ν.3029/02: Τροποποιεί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού της Σύνταξης.

2008:

  • Ν.3655/08: Το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Ε.Τ.Ε. από 01/08/2008 εντάσσεται στο ΙΚΑ –ΕΤΑΜ.

2010:

  • Ν.3845/2010: Περί χορήγησης των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και Επιδόματος Αδείας.
  • Ν.3863/2010: Βασικές συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις.

2017: Από 01/01/2017 αρχίζει η λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.). Τα στοιχεία επικοινωνίας των εγγράφων και των λογοτύπων του Ι.Κ.Α. αντικαθίστανται από τα νέα στοιχεία και το νέο λογότυπο του Ε.Φ.Κ.Α. (Εγκύκλιος Διοίκησης Ι.Κ.Α. Νο 48/21.12.2016).


 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ   (άνοιγμα με το πρόγραμμα Acrobat Reader  )


Επικοινωνία | Χάρτης Πλοήγησης | Όροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων