Αρχική σελίδα | Λογαριασμός Επικούρησης Προσωπικού Ε.Τ.Ε. | Ασφαλιστική Νομοθεσία

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Αναφέρονται κατωτέρω οι Νόμοι και τα Προεδρικά Διατάγματα τα οποία διέπουν το ασφαλιστικό πλαίσιο του Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε. και είναι:

 • Αναγκαστικός Νόμος 1611/13.12.1950, άρθρο 2, ΦΕΚ 304
  Περί καταθέσεων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Ταμείων
   
 • Προεδρικό Διάταγμα 633 άρθρο 1 της 13.10.1982 ΦΕΚ 129
  Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών όλων των επικουρικά ανασφάλιστων της Χώρας.
   
 • Νόμος 1256/31.05.1982, άρθρο 1, ΦΕΚ 65
  Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και άλλες διατάξεις.
   
 • Νόμος 1405/13.12.1983, άρθρα 5 και 11, ΦΕΚ 180
  Επέκταση της διαδοχικής ασφάλισης στους εργαζομένους που μετακινούνται από τον ιδιωτικό τομέα, από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. και αντίστροφα και άλλες διατάξεις.
   
 • Νόμος 1902/17.10.1990, άρθρα 15 και 18, ΦΕΚ 138
  Ρύθμιση συνταξιοδοτικών και άλλων συναφών θεμάτων
   
 • Νόµος 2076/01.08.1992, ΦΕΚ 130
  Ανάλυση και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλες συναφείς διατάξεις
   
 • Νόμος 2084/07.10.1992, άρθρα 52 και 60, ΦΕΚ 165
  Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης
   
 • Νόμος 2469/14.03.1997, άρθρο 15, ΦΕΚ 38
  Περιορισμός και βελτίωση των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις.
   
 • Νόμος 2676/05.01.1999, άρθρα 1 και 63, ΦΕΚ 1
  Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. (Περί απασχολήσεως συνταξιούχων)
   
 • Νόμος 3029/11.07.2002, ΦΕΚ 160
  Μεταρρύθμιση συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.
   
 • Νόμος 3245/16.06.2004, άρθρο1, ΦΕΚ 110
  Κατάργηση ειδικής εισφοράς επί των συντάξεων του Δημοσίου και των άλλων ασφαλιστικών φορέων και άλλες διατάξεις.
  Άρθρο 1: Ειδική εισφορά υπέρ Λ.Α.Φ.Κ.Α.
   
 • Νόμος 3371/14.07.2005, άρθρα 58 και 60 – 69, ΦΕΚ 178
  Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις.
  Άρθρο 58: Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
  Άρθρο 60: Ίδρυση Ε.Τ.Α.Τ.
  Άρθρα 61 – 69: Διατάξεις σχετικές με τον σκοπό, τους πόρους, τις αρμοδιότητες, την οργάνωση και λοιπά λειτουργικά θέματα του Ε.Τ.Α.Τ.
   
 • Νόμος 3408/04.11.2005, άρθρο 2, ΦΕΚ 272
  Αύξηση συντάξεων Δημοσίου και άλλες διατάξεις
   
 • Νόμος 3655/03.04.2008, άρθρα 2 και 6, ΦΕΚ 58
  Διοικητική και Οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις
   
 • Νόμος 3863/15.07.2010, άρθρα 2 και 15, ΦΕΚ 115
  Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.
   
 • Νόμος 3986/01.01.2011, ΦΕΚ 152
  Μέτρα εφαρμογής Μεσοπροθέσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
   
 • Νόμος 4046/14.02.2012 ΦΕΚ 28
  (Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής)
   
 • Νόμος 4052/01.03.2012 ΦΕΚ 41
  Κεφάλαιο ΙΑ’ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Τ.Ε.Α.)
   
 • Νόμος 4093/12.11.2012 ΦΕΚ.222
  Έγκριση Μεσοπροθέσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016
   
 • ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Φ.Ε.Κ. 256/31.12.2012/Άρθρο 12
  Λειτουργία Ε.Τ.Ε.Α.
   
 • ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Φ.Ε.Κ. 268/10.12.2013
  Άρθρο 4
   
 • Νόμος 4144/2013, Φ.Ε.Κ. 88/18.04.2013
  Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Άρθρο 18 παρ. 3 δημιουργία ηλεκτρονικής ψηφιακής βάσης σύνταξης και συνταξιούχων, καταπολέμηση γραφειοκρατίας και φοροδιαφυγής υποχρεώσεις Η.Δ.Ι.Κ.Α. ΑΕ και Γ.Γ.Π.Σ...

     23 A. Απόφαση ΠΟΛ 1104/2014, Φ.Ε.Κ. 909/11.04.2014
               Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011 από τους υπόχρεους.

     23 B. Νόμος 4172/2013 άρθρο 59

 1. Νόμος 4254/07.04.2014 Φ.Ε.Κ. 85/άρθρο 39 παρ. Δ .
  Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.

 2. Νόμος 4334/2015, Φ.Ε.Κ. 80/16.07.2015
  Επείγουσες ρυθμίσεις για την διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τoν Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ). ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΤΗΣ 12.7.2015 (σε αγγλικό πρωτότυπο και σε ελληνική μετάφραση), Άρθρο 3, παρ. 27,28,29,30,31 και 32.

 3. Εγκύκλιος Α.Π. Φ.80000/οικ.32852/1092 της 30/07/2015 .
  Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 31 του Ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α').

 4. Νόμος 4336/2015 ΦΕΚ 94/14.08.2015

 5. Εγκύκλιος Α.Π. Φ.80000/οικ.39349/1341 της 10/09/2015 «Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ.31 του άρθρου 1 του Ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α’), όπως αναριθμήθηκε σε παρ. 2 της Υποπαραγράφου Ε.2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α’)»

 6. Εγκύκλιος Α.Π. Φ.10070/οικ.23637/977 της 08/08/2016 «Γνωστοποίηση διατάξεων του Άρθρου 44 του Ν. 4387/2016 (Φ.Ε.Κ. 85/τ. Α΄/12.05.2016)»

 7. Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 21 / 06.07.2016 ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση περί των διατάξεων της παρ.1 του Άρθρου 10 και της παρ.3 του Άρθρου 27του Ν. 4387/2016»

Σας ενημερώνουμε, ότι τα Φ.Ε.Κ. σε ηλεκτρονική μορφή είναι πλέον διαθέσιμα ΔΩΡΕΑΝ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου http://www.et.gr

Επικοινωνία | Χάρτης Πλοήγησης | Όροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων