Αρχική σελίδα | Λογαριασμός Επικούρησης Προσωπικού Ε.Τ.Ε. | Ιστορικό Χρονολόγιο

Ιστορικό Χρονολόγιο

1949
Το Γενικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στην υπ΄ αριθµ. 13/18.11.1949 συνεδρίασή του απεφάσισε τη σύσταση έντοκου κοινού ειδικού λογαριασμού υπό τον τίτλο «Λογαριασµός Επικουρήσεως Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος» προς τον σκοπό επικουρήσεως υπό του Ταµείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος και του Ταµείου Αλληλοβοηθείας Εισπρακτόρων και Κλητήρων της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος των µελών αυτών εξελθόντων ή εξερχομένων της υπηρεσίας της Εθνικής Τραπέζης και ενέκρινε τον Κανονισµό αυτού, ο οποίος ετέθη εν ισχύ από 1/10/1949.

1953
Λόγω της συγχωνεύσεως, το έτος 1953, της τότε Εθνικής Τραπέζης και της Τραπέζης Αθηνών σε µία Τράπεζα υπό τον τίτλο «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α .Ε .», τροποποιήθηκε και αναμορφώθηκε ο ανωτέρω Κανονισµός.

2008
Σύμφωνα με την υπ. αριθμ.418/16.07.2007 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής και την υπ. αριθμ.1359/26.06.2008 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤΕ επήλθε τροποποίηση του Κανονισμού.

2009
Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 452/18.12.2009 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής και την υπ. αριθμ. 1393/22.12.2009 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤΕ επήλθε η τελευταία τροποποίηση του Κανονισμού.

Επικοινωνία | Χάρτης Πλοήγησης | Όροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων