Αρχική σελίδα | Ε.Λ.Ε.Π.-ΕΤΕ-Π.Π. ΕΘΝΑΚ | Ιστορικό Χρονολόγιο

Ιστορικό Χρονολόγιο

31/10/1953 υπογράφθηκε Ειδική Σ.Σ.Ε. μεταξύ «ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» και «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΕΓΑΕ» με την οποία συνιστάται κοινός Ειδικός Λογαριασμός Επικούρησης (ΕΛΕΠ) από την Προνομιούχο Ανώνυμο Εταιρία Γενικών Αποθηκών της Ελλάδος (ΠΑΕΓΑΕ) και το Προσωπικό αυτής.

29/5/1958, 7/6/1975, 13/1/1984 και 14/4/1988 η ανωτέρω Σύμβαση τροποποιήθηκε στο σύνολό της και κατ’ άρθρο.

14/11/2000, λόγω αλλαγής της επωνυμίας της εταιρίας, τροποποιήθηκε η Σύμβαση ως προς την επωνυμία του Λογαριασμού σε «ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «ΕΛΕΠ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.»

3/10/2006 τροποποιήθηκε η τελευταία Σύμβαση, μετά από την απορρόφηση της ΕΘΝΑΚ από την ΕΤΕ, κατόπιν υπογραφής Πρακτικού Συμφωνίας μεταξύ της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» και «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.», η επωνυμία του Λογαριασμού είναι «ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Ε.Λ.Ε.Π.-ΕΤΕ-Π.Π. ΕΘΝΑΚ».ΣΥΜΒΑΣΙΣ - ΙΔΡΥΣΕΩΣ
(31/10/1953)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
(03/10/2006)

  • 31/10/1953 υπεγράφη η Σύμβαση Ιδρύσεως του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε.
  • 3/10/2006 υπεγράφη Πρακτικό Συμφωνίας μεταξύ αφ’ ενός του κ. Ιωάννη Πεχλιβανίδη, που ενεργεί εν προκειμένω ως νόμιμος εκπρόσωπος της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» και αφετέρου των α) κ. Ιωάννη Δουρδούνη και β) κ. Αθανασίου Σιάκουλη, Προέδρου και Γενικού Γραμματέα αντίστοιχα του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "ΣΥ.Π.ΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ"»

29/11/2011 τροποποίηση της παρ. 1α του άρθρου 5 της ΕΣΣΕ του Ε.Λ.Ε.Π.-ΕΤΕ-Π.Π. ΕΘΝΑΚ, όπως αποφασίσθηκε από τη Διαχειριστική Επιτροπή και εγκρίθηκε απότο ΣΥ.Π.ΕΤΕ -Π.Π.ΕΘΝΑΚ

Επικοινωνία | Χάρτης Πλοήγησης | Όροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων